Regulamin

I. DEFINICJE

1.       Usługodawca, Sprzedawca, Sklep  - Piotr Dulas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Diamond Piotr Dulas, z siedzibą 84-230 Rumia, ul. Pomorska 17A; NIP: 588-203-18-66

2.       Klient - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3.       Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Usługodawcy, Sprzedawcy, Sklepu,sprzedaż i prezentację oferty produktowej a Klientowi przeglądanie i zakup produktów i usług.

4.       Aplikacja, Program – oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiające prowadzenie sprzedaży produktów i usług w sieci Internet, będące własnością oraz stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy, Sprzedawcy, Sklepu.

5.       Aktualizacje - kolejne wersje Sklepu internetowego, które Usługodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Klientom, bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku usług.

6.       Regulamin - zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Klienta, udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DIAMOND.REDCART.PL

1.       Właścicielem sklepu internetowego jest: Piotr Dulas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Diamond Piotr Dulas, z siedzibą 84-230 Rumia, ul. Pomorska 17A; NIP: 588-203-18-66

2.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy RedCart.pl opartej o sieć Internetu.

3.       Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą;

4.       Złożenie zamówienia w sklepie WWW.DIAMOND.REDCART.PL oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;

III. WARUNKI OGÓLNE

1.       Towary dostępne w ofercie Sklepu pochodzą z legalnego źródła.

2.       Produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.       Ceny towarów zamieszczonych w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5.       Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon albo faktura VAT.

IV. REJESTRACJA KLIENTA

1.       Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”;

2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub jeżeli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo.

V. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.       Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Czas ten może ulec zmianie, w przypadku gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy.

2.       W zamówieniu Klient dokonuje:

a.       Wyboru zamawianych towarów;

b.      Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu wystawiania faktury;

c.       Wyboru sposobu płatności;

3.       Termin realizacji zamówień wynosi do 5 dni roboczych

4.       Zamówiony towar zostanie doręczony za pośrednictwem firm kurierskiej, Poczty Polskiej lub odebrany osobiście (według zaznaczonego sposobu odbioru)

5.       Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności towaru Klient zostanie o tym fakcie poinformowany z możliwością anulowania całości bądź części zamówienia..

6.       Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

7.       W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.

8.       Prawu odstąpienia o jakim mowa w pkt. 6 nie podlegają świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz towary używane.

9.      Towary produkowane przez Sklep tj. nabijanie Spray'u, mieszaie lakieru itp., zawsze realizowane jest do podstawowego odcienia/wariantu kolorystycznego. Na pisemny wniosek zamawiającego, realizowane jest wariantowanie odcieni. W przypadku ingerowania w recepturę lakieru wg. wskazówek zamawiajacego, odpowiedzialność ponosi zamawiający a ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

10.     Postanowienia określone w pkt. 6 – 8 niniejszego działu nie mają zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami. 

VI. CENA TOWARU

1.       Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

2.       Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.       Koszt dostawy zostanie uwzględniony w osobnej pozycja na dołączonym dokumencie kasowym.

VII. FORMA ZAPŁATY I KOSZTY PRZESYŁKI

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)      płatność przy odbiorze gotówką (wysyłka „za pobraniem” lub przy odbiorze osobistym);

b)      przelew elektroniczny lub bankowy

c)       System Płatności Ratalnej „Żagiel”

2.       W przypadku wyboru płatności w formie przelewu elektronicznego lub bankowego zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wykonania operacji od operatora płatności (zaksięgowanieśrodków na koncie Sklepu).

3.       Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od formy płatności i sposobu wysyłki.

4.       Odbiór osobisty możliwy w godzinach otwarcia Sklepu tj. pn. – pt. 08.00 – 18.00, sob. 08.00 – 14.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

VIII. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.       Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sytuacji stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową.

2.       W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza reklamacyjnego (zakładka "Reklamacje", poczty e-mail, faksem lub zwykłej pisemnej.

3.       Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru, na własny koszt, pod adres Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Towar może być również reklamowany bezpośrednio u jego producenta wg odrębnych zasad. 

4.       Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.

5.       Stwierdzenie niezgodności towaru z umową,w pierwszej kolejności skutkuje naprawieniem towaru lub wymianą na nowy – nieuszkodzony / pozbawiony wad. W przypadku towarów produkowanych przez Sklep (nabijane spray'e, dorabiany lakier, zestawy itp.) reklamowany towar porównywany jest z wzorcem (oryginalną fiszką, wzornik producenta, kartą produtu itp.) tj. realizowany jest natryk próbny. Pasowalność kolorystyczna ocenaniana jest komisyjnie przez pracowników Sklepu i/lub Technika - kolorysty, wyznaczonego przez autoryzowanego przedstawiciela danego producenta. W przypadku pozostałych produktów / zestawów oceniane jest występowanie symptomów opisywanych przez Reklamującego.

6.       Jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę wraz z kosztami transportu.  

7.       W przypadku stwierdzenia i zaakceptowania winy Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę wraz z kosztami transportu. 

8.       Okres gwarancji liczony od daty sprzedaży / dostawy:

           - produkty nowe: minimum 12 miesięcy jeżeli treść ogłoszenia nie stanowi inaczej

           - produkty używane: 14 dni od daty dostawy jeżeli treść ogłoszenia nie stanowi inaczej 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2.       Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po 7 dniach od jej zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Klienci Sklepu o zmianie regulaminu zostaną ponadto powiadomieni w drodze e-mail.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

4.       Sądem właściwym dla sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku.